Reklamačný poriadok

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1.   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim

Tibor Štefánik

Orlové 160

01701 Považská Bystrica

IČO: 37716034

DIČ: SK 1020069369

Číslo účtu: ČSOB 211771323

Živnostenský register č. 306-10460

E-mail: info@polovnictvostefanik.sk

Kontaktná osoba: Tibor Štefánik -/majiteľ/- 0905433398

 

a kupujúcim, predmetom ktorých je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.polovnictvostefanik.sk (ďalej len „elektronický obchod“) podľa všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), ktorých je tento reklamačný poriadok neoddeliteľnou súčasťou.

 

1.2. Tento reklamačný poriadok sa okrem nižšie uvedených ustanovení spravuje ustanoveniami § 612 až 627 Občianskeho zákonníka a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ je kupujúcim spotrebiteľ, a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ je kupujúcim podnikateľ.

 

1.3. Kupujúci odoslaním objednávky v elektronickom obchode potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil, rozumie jeho obsahu a súhlasí s ním bez výhrad.

 

1.4. Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov, môže však byť prehlásením predávajúceho  v záručnom liste predĺžená. V prípade predĺženej (zmluvnej) záručnej doby predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záručná doba použitého tovaru je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

1.5. Pokiaľ k danému tovaru nebol predávajúcim vystavený záručný list, tento nahrádza daňový doklad (faktúra).

 

1.6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne alebo osobne v sídle predávajúceho tohto reklamačného poriadku.

 

2. Podmienky reklamácie

 

2.1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúcemu odporúčame upozorniť pri osobnom prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu pri odbere tovaru (viď bod 4.6. a 4.7. VOP).

 

2.2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad alebo originál záručného listu (ak bol vydaný) a reklamovaný tovar; ak reklamovaný tovar bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť/zaslať kópiu dokladu o kúpe reklamovaného tovaru alebo kópia záručného listu (ak bol vydaný). Iba v prípade, že by predávajúci vybavil reklamáciu spotrebiteľa vrátením kúpnej ceny, respektíve výmenou výrobku, bolo by odôvodnené, aby žiadal zaslať originál dokladu o kúpe a záručného listu, ak bol vydaný.

 

2.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

 

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru: 

 
 a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmto: (Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci) 

 b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru, 

 c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, 

 d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, 

 e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 

 f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru, 

 g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 

 h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 

 i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 

 j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

 

2.5. Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli.

 

2.6. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

2.7. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu.

 

3.2. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho upovedomí e-mailom.

 

3.3. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu daňový doklad alebo originál záručného listu, resp. iným relevantným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, má predávajúci právo posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby a po dohode s kupujúcim je oprávnený zabezpečiť opravu tovaru na náklady kupujúceho.

 

3.4. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.  O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 

3.5. Predávajúci je povinný pri osobnom uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie.

 

4. Záverečné ustanovenia

 

4.1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslaním objednávky.

 

 

V Orlovom dňa 3. 6. 2020.